about us fabrics collection contact
 1. 1. Годишен доклад за дейността за 2017 година
 2. 2. Заверен годишен финансов отчет
 3. 3. Одиторски доклад
 4. 4. Приложения към Годишния финансов отчет
 5. 5. ГФО одобрени форми от КФН
 6. 6. Информация по Приложение 11 от наредба N2
 7. 7. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за корпоративно управление
 8. 8. Покана за годишно Общо събрание на акционерите на “МАК” АД
 9. 9. Образец на пълномощно за представителство на акционер в Общо събрание
 10. 10. Доклад за дейността на Одитния комитет за 2017 година
 11. 11. Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017 година
 12. 12. Консолидиран годишен финансов отчет - 2017 г., заверен от независим одитор
 13. 13. Консолидиран годишен финансов отчет - 2017 г., форми одобрени от КФН
 14. 14. Счетоводна политика и оповестяване към консолидиран годишен
  финансов отчет - 2016 г.
 15. 15. Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите - 2018 г.
 16. 16. Годишен Консолидиран доклад за дейността - 2017 г.
 17. 17. Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на СД - 2017
 18. 18. Декларация за корпоративно управление
 19. 19. Декларация за корпоративно управление на МАК АД - Група
 20. 20. Уведомление относно вида и размера на дивидента за 2017 г.
© 2007-2018 MAK AG. All rights reserved.