about us fabrics collection contact

Политика по качеството и околната среда на “МАК” АД

Висшето ръководство провежда политика по качеството и околната среда, основана на следните принципи:

 1. - Да се работи за удовлетворяване на високите изисквания на клиентите и пазара, като същевременно съществува стремеж към непрекъснато подобряване на ефикасността на системата за управление.

 2. - Качеството е резултат от общите усилия на всички работници и служители във всяка ежедневна дейност – от поръчката на клиента, проектирането и разработването на изделието, производствения процес, до реализацията на продукцията.

 3. - Управлението на качеството е свързано с непрестанно подобряване и усъвършенстване във всички области на работа.

 4. - Да се полагат необходимите усилия за да бъде приета и прилагана политиката по качеството и околната среда на всички организационни нива и се насърчават всички работници и служители в работата им за подобряване на качеството и опазването на околната среда.

 5. - Пълно съобразяване и спазване на всички нормативни изисквания и доброволно поети ангажименти по околната среда и качеството, които са приложими за дейността на фирмата и продукцията й.

 6. - Опазване на околната среда чрез предотвратяване замърсяването и чрез прилагане на МНТТ.

 7. - За гарантиране на удовлетворяването на специфични изисквания на наши клиенти, ние въвеждаме и спазваме изискванията на AQAP 2110.

 8. - За изпълнението на тези цели се въвежда и гарантира функционирането на интегрирана система за управление на качеството и околната среда в съответствие с изискванията на международни стандарти ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.

 9. - Изискванията на интегрираната система за управление са задължителни за всички работници и служители. Ръководителите на всички нива притежават пълномощията и носят отговорността за прилагането на тези изисквания в ръководената от тях област.

 10. - Спечелване на нови клиенти на базата на гарантирано високо качество, точно спазване на сроковете на доставка и конкурентни цени, а така също и на базата на ангажиментите ни по опазване на околната среда.

 11. - Намаляване на рисковете и повишаване на доверието, ускоряване на деловите контакти.

 12. - Намаляване на производствените разходи и постигане на подобрена възвръщаемост на вложенията.

 13. - Усъвършенстване на продуктовата структура на базата на лицензни разработки.

 14. - Внедряване на енерго-спестяващи технологии на работа.
© 2007-2013 MAK AД. Всички права запазени.